Een naam om op te vertrouwen Site gemaakt door Anton Stam. Beheer
Laatste update: 9 juli 2019
 
2e Hands
Sloepen
Quicksilver
Valiant
Honda
Mercury
Pega
> Wil U van de boot Af
> Stam verkoopt uw boot graag voor U
> wij doen zelf bemiddeling verkoop boot
> diverse assesware moet weg
> Motor verkoop, reparatie, stalling
> De Jonge watersport: 0650403505
Voor onze tweedehands boten, sloepen en motoren:

  KLIK HIER  
Boten


Motoren


Trailers

 

Bovendien hebben wij regelmatig andere merken op voorraad. Bel gerust of kom een keer langs om te zien wat er aangeboden wordt.
Stam Watersport, een begrip in boten!

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDENArtikel 1: Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Stam Watersport aan derden gedaan, op alle door Stam Watersport in opdracht van derden verrichte werkzaamheden alsmede op alle overeenkomsten, zoals huurovereenkomsten, in de meest ruime zin van het woord door Stam Watersport met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, danwel ten uitvoer had moeten worden gelegd
c. De koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 1302 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen .
d. Indien de koper of verkoper inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Stam Watersport niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden( door Stam Watersport te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van de koper of opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


Artikel 2: Aanbiedingen
a. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders IS vermeld. Zij zijn naar beste geweten door Stam Watersport gedaan en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Stam Watersport in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Stam Watersport is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


Artikel 3: Opdrachten/overeenkomsten
a. Onder opdracht wordt verstaan : iedere overeenkomt met Stam Watersport. onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, danwel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b. Alle met Stam Watersport gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Stam Watersport, danwel doordat Stam Watersport met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Stam Watersport eerst, nadat en voor zover deze door Stam Watersport zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Stam Watersport gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, mits koper/opdrachtgever binnen acht dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvullingen heeft geprotesteerd.
Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Stam Watersport met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft, is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd kan en mag namens Stam Watersport overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Stam Watersport te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Stam Watersport hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichting jegens Stam Watersport zou kunnen doen ontstaan.


Artikel 4: Aansprakelijkheid.
a. De uitvoering van een opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper of opdrachtgever, ook in geval van schuld of nalatigheid van of namens Stam Watersport, haar personeel of andere hulppersonen die voor of in opdracht van Stam Watersport werken. Stam Watersport aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haarzelf, haar personeel of andere onder haar verantwoordelijkheid vallende personen.
b. Alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht, door wie dan ook (inclusief het personeel van Stam Watersport en andere hulppersonen) aan wie of wat dan ook toegebracht, komen ten laste van koper of opdrachtgever, die Stam Watersport waar nodig volledig heeft te vrijwaren voor aanspraken van derden.
c. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid van Stam Watersport en de daarmee corresponderende vrijwaringverplichtingen van de koper of opdrachtgever zijn algemeen en zij gelden ook ten gunste van haar personeel en de hulppersonen die onder de directie van Stam Watersport bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede ook voor onze eventuele adviseurs en dergelijke.
d. Indien Stam Watersport wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van € 10.000,-.
e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever jegens Stam Watersport niet op.
f. De bij Stam Watersport aangeboden boten/schepen voor zomer- en/of winterligplaats alsmede voor zomer- en/of winterberging op de wal en/of in het water , evenals de aan Stam Watersport ter reparatie aangeboden schepen/boten dienen door de eigenaar/opdrachtgever verzekerd te zijn.


Artikel 5: Levertijd en plaats van levering.
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Stam Watersport niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, geeft koper of opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Stam Watersport, zal Stam Watersport in nader overleg treden met koper of opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Stam Watersport of een andere door Stam Watersport te bepalen plaats.
e. Wanneer door Stam Watersport verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper of opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de koper of opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met kosten en rente, van koper of opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Stam Watersport.
f. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet-tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Stam Watersport gerechtigd, na de koper of opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Stam Watersport tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 6: Transport en transportrisico.
a. De keuze van het transportmiddel is aan Stam Watersport.
b. Het transport van de bij Stam Watersport bestelde goederen geschiedt voor rekening van koper of opdrachtgever.
c. Alle bij Stam Watersport bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper of opdrachtgever.
e. Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Stam Watersport, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


Artikel 7: Prijzen en kosten.
a. Voor iedere opdracht stelt Stam Watersport afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Stam Watersport te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc... Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Stam Watersport gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
c. Stam Watersport is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.


Artikel 8: Betalingscondities.
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Stam Watersport toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
Slechts indien uit de aan koper/opdrachtgever toegezonden factuur blijkt, dat in voorkomende gevallen kredietbeperking van een bepaald percentage op het te betalen bedrag in mindering mag worden gebracht, mag de overeengekomen kredietbeperking op het factuurbedrag worden gekort, indien de m.b.t. tot deze korting gestelde condities door koper/opdrachtgever volledig worden nageleefd.
b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Stam Watersport of op een door Stam Watersport aan te wijzen bank- of girorekening.
c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Stam Watersport en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.


Artikel 9: Reclames.
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Stam Watersport te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper of opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte en/of verwerkte goederen.
b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd,
Wanneer Stam Watersport van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper of opdrachtgever om aan Stam Watersport het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Stam Watersport.
c. Stam Watersport is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Stam Watersport, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Stam Watersport worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


Artikel 10: Vergoeding bij te late- of niet-betaling.
Indien de betaling van de door Stam Watersport toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Stam Watersport, zonder nadere ingebrekestelling het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd de aan Stam Watersport verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen met een minimum van € 150,--


Artikel 11: voorbehoud van eigendom.
a. Zolang een koper of opdrachtgever aan Stam Watersport volledige betaling heeft verricht van door Stam Watersport aan hem verrichte leveringen van goederen, onderdelen, installaties en/of verrichte werkzaamheden, blijven de door Stam Watersport aan hem geleverde goederen en/of materialen voor rekening en risico van die koper/opdrachtgever het onbetwiste eigendom van Stam Watersport.
b. Indien een koper of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Stam Watersport zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst wonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Stam Watersport zonodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Stam Watersport geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten, etc..
c. Stam Watersport behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiele) bescheiden etc./ die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Stam Watersport heeft voldaan.


Artikel 12: overmacht.
a. Overmacht ontslaat Stam Watersport van haar verplichtingen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijke aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf van Stam Watersport, zoals: ernstige storingen in ons productieproces; oorlog, ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van ons personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc..
Stam Watersport is van haar verplichtingen ontslagen, ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..
b. in geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Stam Watersport gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomt voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Stam Watersport. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Stam Watersport genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.


Artikel 13: Ontwerpbescherming.
a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten/ geleverde diensten etc. wenst Stam Watersport de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Stam Watersport is ten strengste verboden, tenzij Stam Watersport hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Stam Watersport terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 13 a. gestelde houdt, maakt Stam Watersport, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, vermeerderd met € 1.000/-* ( zegge : duizend euro) per dag of gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.


Artikel 14: Zichtzendingen.
Uitsluitend indien Stam Watersport dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Stam Watersport afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Stam Watersport aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
a. Op alle aanbiedingen/ opdrachten en met Stam Watersport te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Zwolle, danwel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Stam Watersport.
c. Indien enig artikel of sub-artikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Deze site is gebouwd door Anton Stam. Voor vragen, opmerkingen of suggesties betreffende de site kunt u dit formulier gebruiken. Voor andere vragen betreffende Stam Watersport, gelieve contact op te nemen via telefoon of email - zie de contactpagina